Kategorie

Zadaj pytanie farmaceucie


Zobacz nas na facebooku

REGENERUM- REGENERACYJNE SERUM DO WŁOSÓW 125 ML

  • Producent: AFLOFARM
  • Cena: 15,90 zł
  • szt.

POSTAĆ: SERUM

Znisz­czone włosy są z reguły suche i matowe, ciężko je uło­żyć i mają ten­den­cję do elek­try­zo­wa­nia. Suchość wło­sów jest czę­sto wyni­kiem uwa­run­ko­wań gene­tycz­nych, czyn­ni­ków zewnętrznych(słońce, wiatr, mróz), czy nie­wła­ści­wej pie­lę­gna­cji (mycie w gorą­cej wodzie, szar­pa­nie, pocie­ra­nie, susze­nie, prostowanie). Z bie­giem czasu włosy stają się bar­dziej osła­bione, powstają ubytki w skład­ni­kach budul­co­wych włosa. W efek­cie włosy stają się matowe i szorst­kie, tracą połysk
i sprę­ży­stość.

Jak działa rege­ne­ra­cyjne serum do wło­sów Regenerum ?

Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do wło­sów spra­wia, że włosy są znów mięk­kie, gład­kie, błysz­czące i zdrowe na całej dłu­go­ści. Rege­ne­rum wzmac­nia i rege­ne­ruje znisz­czone włosy, napra­wia­jąc uszko­dze­nia powstałe na sku­tek dzia­ła­nia czyn­ni­ków zewnętrz­nych oraz zabie­gów ter­micz­nych (np. susze­nie, pro­sto­wa­nie), che­micz­nych (np. trwała kolo­ry­za­cja) i mecha­nicz­nych (np. wią­za­nie wło­sów).

  • inten­syw­nie wzmac­nia i rege­ne­ruje włosy
  • uła­twia roz­cze­sy­wa­nie oraz ukła­da­nie włosów
  • zapo­biega pusze­niu się włosów
  • nadaje wło­som blask, gład­kość i zdrowy wygląd
  • nawilża i odży­wia skórę głowy